Проект за изследване на системи от екзопланети стартира в катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“

Ръководител на проекта EXO-RESTART, подкрепен от Фонд „Научни изследвания“, програма ВИХРЕН-2021, е д-р Трифон Трифонов, който е сред водещите световни изследователи в областта на анализа на екзопланетни системи.

Екзопланетните системи с повече от една планета са често срещани в нашата галактика Млечният път, като към днешна дата са ни известни около 800 и този брой непрекъснато нараства. Разбирането на статистическите и физически характеристики на тези мултипланетни системи е жизненоважно за разбирането на формирането и еволюцията на Слънчевата система и на планетите като цяло. Въпреки това, модерните техники за намиране и характеризиране на екзопланети имат известна предубеденост. Например, често използвани са модели, които не отчитат планетарната динамиката или критерии за стабилност, което пречи на теоретичния напредък в областта. Важни за изследване на образуването на планетата са динамичните свойства на системите, т.е., техните осцилиращи орбитални параметри, а не най-използваните Кеплерови орбити, които са често срещани в литературата. В този контекст, предвид нарастващото значение на мултипланетни системи като връзка между теорията и наблюдения, е ясно, че една цялостна и хомогенна динамична характеристика на познатите и на новооткритите мултипланетни системи е изключително необходима. Именно в това се състои подходът в стартиращия проект в СУ.

Проектът EXOplanetary dynamics and stability: Reverse Engineering of STable multiplanetary ARchitecTures (EXO-RESTART), подкрепен от Фонд „Научни изследвания“ в конкурсната сесия по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ 2021 (ВИХРЕН-2021), има за цел да преодолее известната предубеденост и да проучи формирането и еволюцията на планетите чрез най-съвременните цифрови методи. Непосредствената цел е да се изпълни първото хомогенно моделиране на прецизни доплерови и пасажни фотометрични данни на мултипланетни системи и да приложи обширен анализ на орбиталната стабилност, за да разкрие тяхната орбитална архитектура и динамика.

Крайната цел на EXO-RESTART е да се проведат цифрови симулации на планетарната миграция и анализиране на изследване на механизмите на образуване на мултипланетни системи в т.н. орбитален резонанс, на системи със силно елиптични орбити, както и планети, намиращи се в тесни двойни-звездни системи, които в момента са слабо проучени. Тези анализи ще разкрият свойствата на прото-планетния диск, необходими за формирането на наблюдаваните планетарни архитектури.

Проектът е с продължителност от пет години и с общ бюджет от над един милион лева. Стартира на 1 март 2022 г. в катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ и ще позволи създаването на научна група, изследваща екзопланетни системи с повече от една планета, в България. Ръководителят на проекта, д-р Трифон Трифонов, е сред водещите изследователи в областта на анализа на екзопланетни системи, учен от Института по астрофизика „Макс Планк“ в Хайделберг, Германия, и носител на Наградата за млади учени в областта на математиката и природните науки за 2020 г. на Гьотингенската академия на науките.

Д-р Трифонов е завършил Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ като бакалавър, след което защитава и магистърска степен по астрономия и астрофизика към катедра „Астрономия“. Защитава докторската си степен през 2014 г. в Института „Макс Планк“, след което работи като постдокторант в Университета на Хонконг, а от 2016 г. е част от катедра „Плането- и звездообразуване“ към Института „Макс Планк“ в Хайделберг. С екипа на катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ д-р Трифонов поддържа активно партньорство, като участва в изграждането на Студентската астрономическа обсерватория „Плана“, а също партнира и в изследванията на нови в галактиката М31 и активни галактични ядра (с подкрепата на проект ДН18/10-11.12.2017 г. към ФНИ на МОН). Д-р Трифонов е и редовен гост на Кръжока по астрономия към катедра „Астрономия“, а през 2019 г. е носител на успешен грант към катедрата по Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ на МОН.

Проектът EXOplanetary dynamics and stability: Reverse Engineering of STable multiplanetary ARchitecTures (EXO-RESTART) е подкрепен от договор КП-06-ДВ/5 от 15.12.2021 г. с Фонд „Научни изследвания“. по ННП „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ 2021 (ВИХРЕН-2021).