Кандидатстване

Бакалавърска програма по „Астрофизика, Метеорология И Геофизика“ – редовно обучение – 4 години, задочно обучение – 5 години

Повече информация за програматаБакалаври „АМГ“

Информация за кандидатстване за учебната 2024/2025 г. можете да намерите тук.


Магистърска програма по „Астрономия и астрофизика“ – редовно обучение – 3 семестъра

В програмата могат да се обучават лица с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“:

– по специалностите на професионалното направление „Физически науки“
– по инженерно-технически специалности от направление „Технически науки“
– със следдипломна квалификация за получаване на учителска правоспособност по физика, придобита във Физическия факултет на СУ.

Повече информация за програматаАстрономия и Астрофизика

Информация за кандидатстване за учебната 2024/2025 г. можете да намерите тук


Магистърска програма по „Астрономия и популяризация на астрономията“ – задочно платено обучение – 4 семестъра

Приемат се кандидати завършили бакалавърска или магистърска степен (от всички специалности) със среден успех не по-нисък от „добър“, като класирането им става по документи.

Повече информация за програмата Астрономия и популяризация на астрономията

Информация за кандидатстване за учебната 2024/2025 г. можете да намерите тук.