Скръбна вест

С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 2 декември 2021 г. ни напусна проф. дфзн Георги Райков Иванов, дългогодишен преподавател и ръководител на катедра „Астрономия“ към СУ „Св. Климент Охридски“.

Георги Иванов е роден на 4 август 1942 г. в Татарево, Хасковска област. Дипломира се във Физическия факултет на Софийския университет през 1968 г.  Започва работа като физик в Народната астрономическата обсерватория „Николай Коперник“ – гр. Варна, като през 1975 г. защитава дисертация за научната степен „кандидат на физическите науки“. По-късно Георги Иванов започва работа в катедра Астрономия на Физическия факултет, където се хабилитира като доцент през 1984 г. От 1991 г. е заместник декан на факултета по учебната дейност, а от 1993 г. до 2003 г. – ръководител на катедра Астрономия.  По това време защитава  дисертация за научната степен „доктор на физическите науки“ (1993 г.) и е избран за професор (1996 г.) от Висшата атестационна комисия. Областта на професионалните интереси на Георги Иванов са ОВ асоциациите, звездообразуването, близките галактики (особено – галактиката Андромеда и галактиката в съзвездието Триъгълник), звездната фотометрия и скалата на разстояния във Вселената.

Георги Иванов беше вдъхновяващ пример за пълна отдаденост на науката не само за плеядата млади любители, преминали през кръжоците на обсерваторията във Варна, но и за студентите, посветили се на науката астрономия. Поклон пред паметта му!