До 28 септември се приемат документи за магистърската програма „Астрономия и популяризация на астрономията“. Подаването на документи тази година е онлайн чрез платформата – https://phys.kmk.uni-sofia.bg. Необходимо е заплащане на такса за обработка на документи в размер на 30 лв по банков път. Приемът на документи за магистърската програма „Астрономия и астрофизика“ завърши.

       Магистърската програма „Астрономия и астрофизика“ има специализиращ характер и е предназначена основно за хора, които искат да се занимават професионално с науките за Космоса. Тя би могла да бъде естествено продължение за всеки заинтересован с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалностите на професионално направление „Физически науки“, но е достъпна още и за придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“:

       – по инженерно-технически специалности от направление „Технически науки“

    – със следдипломна квалификация за получаване на учителска правоспособност по физика, придобита във Физическия факултет на СУ.


       Програмата е с продължителност 3 семестъра, като предлаганата форма на обучение е само редовна. Таксата за семестър е 450 лв. Повече информация за приема и конкурсния изпит може да намерите тук. Пълна информация за програмата – тук.

       Допълнителна информация и съдействие относно приема, протичането на занятията и други въпроси, свързани с програмата, желаещите могат да получат на – eirene[at]phys.uni-sofia.bg.

       Катедра Астрономия за пета поредна година приема студенти в иновативната магистърска програма „Астрономия и популяризация на астрономията“, достъпна за всеки, завършил бакалавърска степен, независимо от специалността. Програмата има за цел да обучи комуникатори на науката, в частност астрономия, които биха могли да се реализират както в класически центрове за популяризация на астрономията (планетариуми и народни обсерватории), така и в съвсем нови научни центрове със сходни цели и аудитория. Преди всичко програмата позволява на широк кръг хора с интерес към науката да се докоснат максимално до професионалната астрономия и астрофизика чрез разнообразната програма от теоретични и практически курсове, водени от професионалисти във Физическия факултет на СУ. Програмата е с продължителност 4 семестъра и се предлага само в задочен формат, платено обучение. Таксата за семестър е 600 лв.

       Приемът е по документи и продължава до 28 септември онлайн чрез платформата – https://phys.kmk.uni-sofia.bg. Необходимо е заплащане на такса за обработка на документи в размер на 30 лв по банков път.

       Повече информация за програмата може да намерите тук.

       Допълнителна информация и съдействие относно приема, протичането на занятията и други въпроси, свързани с програмата, желаещите могат да получат на – evgeni[at]phys.uni-sofia.bg.

Очакваме Ви!

*За контакти: evgeni[at]phys.uni-sofia.bg