„Space Education for Bulgaria“ (SpaceEdu4BG)

/For English version, please scroll down/

 

Проектът „Space Education for Bulgaria“ (SpaceEdu4BG) е финансиран от Европейската космическа агенция в рамките на Плана за европейските коопериращи държави (PECS), съгласно договор ESA Contract No. 4000133835/21/NL/Cbi със СУ „Св. Климент Охридски“. Проектът стартира през месец февруари 2021 г. и е с продължителност 24 месеца.

Целта на проекта SpaceEdu4BG и основната дейност е разработка на девет съвременни университетски курса, включително учебни планове, лекции и презентации, по водещи теми от космическите технологии и техните приложения.  Курсовете ще бъдат на теми, които са идентифицирани като основни в работа на Европейската космическа агенция (ЕКА). Това  ще  засили теоретичната и практическата подготовка на млади кадри за космическата индустрия, както и ще утвърди привлекателността на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ като желано и водещо място за приложно обучение в областта на космическите изследвания. Проектът е с продължителност от две години и се координира от катедра „Астрономия“ към Физическия факултет. Сред авторите на курсовете са учени от СУ, от Института по астрономия с НАО Рожен към Българската академия на науките, представители на бизнеса и индустрията.

Планира се курсовете да бъдат разработени, да стартират и да бъдат включени в учебните програми на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. за учебната 2022/2023 г. Успешното изпълнение на проекта ще доведе както до по-добра синергия в областта на космическите изследвания и техните приложения у нас, така и до засилване на връзката между българската научна общност и ЕКА.

Мениджърски екип на проекта:
гл. ас. д-р Владимир Божилов
доц. д-р Стефан Лалковски
доц. д-р Елисавета Пенева

Ръководител на проекта:
гл. ас. д-р Владимир Божилов
катедра „Астрономия“, Физически факултет, СУ
e-mail: vbozhilov[at]phys.uni-sofia.bg

Проектът SpaceEdu4BG се изпълнява по програма на и финансирана от Европейската космическа агенция. Всякаква информация или изразена гледна точка по никакъв начин не следва да се приемат като отразяващи официалното мнение на Европейската космическа агенция.

 

The „Space Education for Bulgaria“ (SpaceEdu4BG) project is funded by the European Space Agency (ESA) in the framework of the Plan for European Cooperating States (PECS), ESA Contract No. 4000133835/21/NL/Cbi with the Sofia University „St. Kl. Ohridski“. The project started in February 2021 and has a duration of 24 months.

The goal and the scope of the project is to develop nine new university courses about space technology and its practical applications, including syllabi, presentations and lecture notes for each course. The topics of the courses are selected to be in line with ESA’s main thematics and strategic vision for space sector development in Bulgaria and the cooperation between Bulgaria and ESA. The successful implementation of the project will strengthen the theoretical and practical preparation of young professionals for a career in space industry. Furthermore, “SpaceEdu4BG” will further increase the image of the Faculty of Physics at the Sofia University “St. Kl. Ohridski” as the leading place for state-of-the-art education in the field of space research in Bulgaria.

The project is coordinated by the Department of Astronomy at the Faculty of Physics and has a duration of two years. All courses will be created by leading experts from the Sofia University, the Institute for Astronomy with NAO Rozhen at the Bulgarian Academy of Sciences and from the Industry.

The courses are to be implemented in the programmes at the  Faculty of Physics in the Academic year 2022/2023. The successful implementation of the project will lead to better synergies in the field of space research and their application in Bulgaria and will strengthen further the cooperation between the Bulgarian scientific community and ESA.

Project Management Team:
Head Asisst. Prof. Dr. Vladimir Bozhilov
Assoc Prof. Dr. Stefan Lalkovski
Assoc Prof. Dr. Elisaveta Peneva

Project Manager:
Dr. Vladimir Bozhilov,
Dept. Of Astronomy, Faculty of Physics,Sofia University,
E-mail: vbozhilov[at]phys.uni-sofia.bg

The SpaceEdu4BG Project is carried out under a programme of, and funded by, the European Space Agency. Any information or view expressed can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Space Agency.