Изследване на общата структура на молекулярните облаци и тяхната локална морфология
Финансиращ орган - Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката  (договор КП-06-М38/4 / 19.12.2019г.)

Предложеният проект е изцяло в тематиката на теорията на звездообразуването и структурата на молекулярните облаци. Изследването си поставя за цел изучаването на общата структура на молекулярните облаци и на тяхната локална морфология като използва нови наблюдателни данни и такива от съвременни числени симулации.

Изследванията на областите на звездообразуване в Галактиката и на асоциираните с тях молекулярни облаци разкриват тяхната фрактална природа и сложна морфология от структури, влакна и сгъстявания. Турбулентността и гравитацията образуват йерархия от самоподобни структури в широк диапазон от размерни скали. Тази сложност води до невъзможност за пълно и точно определяне на геометрията, размерите и динамиката на молекулярните облаци, само с астрономически наблюдения. Тъй като моделирането на турбулентността и гравитацията не постига пълно съгласие с наблюдаваните свойства на облаците, необходим е итеративен подход в сравняването на моделите с наблюденията, което може да даде отговор на въпросите за произхода на морфологията на облаците, тяхната еволюция и роля в процесите на звездообразуване.

Основните цели на предложения проект за изследване са изучаване на общата структура на МО и на тяхната локална морфология. Двете са тясно свързани с ранната еволюция на областите на звездообразуване в Галактиката, предхождаща процесите на локална гравитационна фрагментация и раждането на нови звезди и звездни купове. Обектите на изследване са разнообразни, включващи молекулярните облаци и тяхната обща структура, отделни фрагменти в тях (сгъстявания и влакнести структури) и плътни и компактни (предзвездни) ядра. Общата тематика на настоящия проект обхваща основни изследователски теми като статистическо описание на общата структура на облаците, анализ на функциите на разпределение на колонковата и обемна плътности в областите на звездообразуване, физически анализ на морфологията на облаците, включвайки сгъстяванията и влакнестите структури и тяхното разпределение по маси.