гл. ас. д-р Георги Петров

Адрес: В53 Физически Факултет
бул. „Джеймс Баучър“ 5
София 1164

Тел: 02/81-61-201

e-mail: g_petrov[at]phys.uni-sofia.bg

ORCID

Титуляр на курсове през уч. 2020/21 г.:

Увод в астрономията (АМГ)
Увод в космологията (АМГ)
Променливи звезди (АМГ)
Подготовка на научни публикации (АА)
Съвременни идеи в астрономията (АА)
Активни галактични ядра (АА)
Физика на нестационарни звезди (АА)
Физика на Слънцето. Слънчева активност (АА)
Космология (АА)
Съвременни идеи в астрономията (АПА)

Области на интерес

Физика на активните галактични ядра
Сийфърт 2 галактики

Заемани длъжности

11.2016 г. – досега       гл. ас., Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
03.2007 г. – 10.2016 г.   физик, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“

Образование

2007 г. – 2010 г.  докторантура по Астрономия, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
2005 г. – 2006 г.  магистър по Астрономия и Астрофизика, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“

Езици – английски език; руски език

Допълнителна информация

Участие в лятна школа по Астрономия – NEON Observing School, 2007, Италия
Участие в лятна школа по Астрономия – NEON 3D Spectra School, 2008, Германия
Участие в лятна школа по Астрономия – ISYA, 2008, Турция
Участие в „6th Serbian-Bulgarian Astronomical Conference“, 7-11 May 2008, Белград, Сърбия
Участие в школа по Астрономия – EuroVO-AIDA, 2010, Франция