Магистърска програма

„Астрономия и Астрофизика“

Актуалният учебен план на трисеместриалната магистърската програма за уч. 2023/2024 г. можете да изтеглите оттук (pdf формат).

Актуалният учебен план на трисеместриалната магистърската програма за уч. 2022/2023 г. можете да изтеглите оттук (pdf формат).

Теми за дипломни работи и дати за защита за уч. 2023/2024 г. може да намерите тук.

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна

Ръководител: доц. д-р Тодор Велчев
Тел.: 02/8161 414
е-mail: eirene[at]phys.uni-sofia.bg

Подаване на документи за кандидатстване за учебната 2023/24 г. става онлайн тук. Срокове за подаване на документи:

– от 17 юли до 15 септември 2023 г. за места, субсидирани от държавата;

– от 17 юли до 21 септември 2023 г. за места срещу заплащане.

Упътване за електронно подаване на документи. 

За допълнителна информация и въпроси – evgeni[at]phys.uni-sofia.bg.

Магистърската програма „Астрономия и астрофизика“ има специализиращ характер и е предназначена основно за хора, които искат да се занимават професионално с науките за космоса. Тя дава задълбочени знания и практически умения, обхващащи главните направления на съвременната астрофизика и астрономия. Завършилите магистри ще имат възможността и компетентността да работят като специалисти по физика и астрофизика във висши училища, научно-изследователски институти, центрове по космически изследвания и астрономически обсерватории и планетариуми. Освен това те могат да се реализират като професионални комуникатори на науката в печатни и електронни медии, музейни и изложбени центрове, високотехнологични компании, НПО, обучителни центрове. Също така те биха могли да започнат работа като научни експерти, консултанти или мениджъри в държавни структури като министерства, общини и т.н.; като консултанти в различни НПО, а в бизнеса – като участници или ръководители на високотехнологични проекти. Специалисти-магистри по астрономия и астрофизика се търсят в чужбина, където вече са намерили професионалното си поприще значителен брой възпитаници на катедра „Астрономия” при Физическия факултет на СУ.

В програмата могат да се обучават лица с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“:

– по специалностите на професионалното направление „Физически науки“
– по инженерно-технически специалности от направление „Технически науки“
– със следдипломна квалификация за получаване на учителска правоспособност по физика, придобита във Физическия факултет на СУ.

Учебният план е либерален и съдържа изцяло изборни дисциплини. Изключение е единствено задължителната Астрономическа практика през втория семестър (75 часа, 5 кредита). За студентите, които в предходните степени на образованието си (бакалавър/магистър) не са слушали курсовете Обща астрономия, Обща астрофизика и Звездна астрофизика (или курсове със сходно съдържание), тези три курса от бакалавърската специалност АМГ са задължителни за тях. Възможността за свободен избор на набор от специализирани астрономически курсове дава възможност на студентите да навлязат обстойно в интересуващата ги тематика от професионалната астрономия и астрофизика.

Студентите избират от 23 изборни курса. През първия семестър е задължително събирането на набор от курсове от програмата, носещи поне 30 кредита, през вторият 25 (+ 5 кредита задължителна Астрономическа практика) и поне 15 кредита (+ 15 кредита дипломна работа) през третия семестър.

Обучението завършва със защита на магистърска дипломна работа. Тя се възлага от научен ръководител най-късно в края на втория семестър. Списък с теми се предлага през втория семестър и се одобрява от ръководителя на магистърската програма. Подготовката на магистърска дипломна работа се осигурява паралелно с аудиторното обучение през третия семестър. Дипломните работи задължително се оформят на LATEX. Първата държавна сесия за защита е през февруари, а втората – през юли.

Приемат се кандидати за субсидирано обучение и в платена форма. Кандидатстващите за места, субсидирани от държавата, полагат приемен изпит по физика, който се провежда обикновено в началото на учебната година. Кандидатстващите за платена форма на обучение се класират без изпит, по средния успех от дипломата за висше образование, като успехът трябва да бъде не по-нисък от Добър.