доц. д-р Петко Недялков

Адрес: В53 Физически Факултет
бул. „Джеймс Баучър“ 5
София 1164

Тел: 02/81-61-337

e-mail: japet[at]phys.uni-sofia.bg

ORCID

Титуляр на курсове през уч. 2020/21 г. :

Галактична Астрономия (АМГ)
Звездна Астрономия (AA)
Вътрешен строеж и еволюция на звездите (AA)
Звезди с висока светимост (AA)
Фотометрични изследвания на галактики (AA)
Галактиката Андромеда (АА)
Приложение на статистическите методи в астрономията (АА)
Млечният път (AПА)
Археоастрономия (АПА)

Области на интерес

Звездни населения в близки галактики
Звезди с висока светимост
Нови
Газова и прахова съставяща на галактичните дискове; екстинкция

Заемани длъжности

2019 г. – 2023 г.   зам. декан на ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“, отговарящ за връзки с обществеността, информационно обслужване и звено „Кариерен център“
2011 г. – 2015 г.      ръководител на катедра Астрономия с присъединена катедра Оптика и Спектроскопия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
2005 г. – досега      доцент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
1998 г. – 2005 г.       главен асистент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
1994 г. – 1998 г.       физик и хоноруван асистент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
1988 г. – 1994 г.       физик, Народна Астрономическа Обсерватория, Кърджали

Образование

1996 г. – 1998 г.       докторантура по Астрономия, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
1983 г. – 1988 г.       магистър по Астрономия, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“

Езици английски език; руски език

Допълнителна информация

Член на Международния Астрономически Съюз (МАС)
2018 г. – Грант на Fulbright (University of Washington, USA)
2010 г. – Грант на ESAC (European Space Astronomy Centre, Spain)
2002 г. – Грант на INAF (Instituto Nazionale di Astorfisica, Italia)
2001 г. – Грант на Max-Planck Gesellschaft, Germany
2000 г. – Грант на Volkswagen (Aktz. 940.4-326), Germany
1998 г. – Грант на Open Society Foundation (St. John’s College, USA)