физик Ангел Димитров

Адрес: В56 Физически Факултет
бул. „Джеймс Баучър“ 5
София 1164

e-mail:
angel_dimitrov[at]phys.uni-sofia.bg

Области на интерес

Галактични и извънгалактични нови
Галактиката М31
Звезди с висока светимост

Професионален опит

11.2017 г. – досега     физик, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“

Образование

2017 г.   –   бакалавър по Астрономия, Метеорология и Геофизика, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“