Магистърска програма „Астрономия и популяризация на астрономията“

Учебният план на четирисеместриалната магистърска програма за уч. 2021/2022 г. можете да изтеглите оттук (pdf формат).

Теми за дипломни работи за уч. 2020/2021 г. можете да намерите тук.

Срок на обучение: 4 семестъра
Форма на обучение: задочна

Ръководител:  доц. Евгени Овчаров
Тел: 02/81-61-717
e-mail: evgeni[at]phys.uni-sofia.bg

Магистърската програма по „Астрономия и популяризация на астрономията“ е интердисциплинарна и предвижда както овладяването на общи знания в областта на физиката, математиката, астрофизиката и астрономията, така и умения за тяхното ефективно разпространение и представяне пред различни аудитории. Разбирането на основните идеи за строежа на света около нас, за раждането на Вселената и еволюцията й на големи мащаби, както за и еволюцията на планетите в Слънчевата система, предоставят уникален поглед за света, в който живеем, и обуславя широка приложимост на усвоените знания. Учебният план е либерален и съдържа множество избираеми и малък брой задължителни дисциплини.

По тези причини завършилите програмата могат да се реализират в народни обсерватории, планетариуми, музеи, центрове и организации за популяризиране на науката и лектори пред неспециализирана публика, като: астрономи, специалисти по обработка на данни, научно-технически персонал, популяризатори на науката и лектори пред неспециализирана публика.

Магистърската програма е платена, с продължителност 4 семестъра. Не се полага приемен изпит. Приемат се кандидати, завършили бакалавърска или магистърска степен (от всички специалности) със среден успех не по-нисък от „добър“, като класирането им става по документи. Обучението е задочно и започва през зимния семестър. Ако студентът при предишното си обучение е положил изпити по някои от изучаваните дисциплини в равен или в по-голям обем, оценките могат да бъдат зачетени по преценка на ръководителя на магистърската програма, след съгласуване с преподавателя по съответната дисциплина.

През първите два семестъра на магистратурата са заложени задължителни курсове, съдържащи необходимите за всеки астроном базисни знания по математика, физика, метеорология и оптика, а също и основите на теоретичната и практическата астрономия. През втория семестър са предвидени курсът „Комуникация на астрономията“ и изцяло практическият „Астрономически наблюдения“. През втората година на обучението в набор от изборни курсове се разглеждат историческото развитие на астрономията, съвременните ни представи за близката и далечната Вселена и практически аспекти на наблюдателната астрономия и на популярното представяне на актуални астрономически теми и открития пред разнородна аудитория.

Магистърската програма завършва със защита на дипломна работа, която трябва да съдържа популярно представяне на актуален астрономически проблем. Част от оценката се формира според умението за представяне на темата пред разнородна аудитория.

Документите за прием в магистърската програма за уч. 2020/2021 г. сe приемат от 17 август до 15 септември в А421, Физически факултет, тел. 02/862 30 91 или 02/81 61 411. Приемно време: 9-12 ч. и 13-16 ч. Заплаща се такса за обработка на документи в стая А118. Цена за един семестър – 600 лв.