Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

Ивайло Станев Станев

Адрес: В53 Физически Факултет

бул. "Джеймс Баучър" 5

София 1164

Тел: 02/81-61-201

e-mail: istanev at phys.uni-sofia.bg


Области на интерес

Обекти с висока светимост в близки галактики

Екстинкция в близки галактикиПрофесионален опит

10.2015 г. - до сега     Организатор/координатор на кръжока по астрономия към катедра Астрономия

07.2007 г. - до сега     физик, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"


Образование

2005 г. - 2008 г.    докторантура по Астрономия, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

2003 г. - 2004 г.    магистър по Астрономия и Астрофизика, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

1998 г. - 2003 г.    бакалавър по Физика, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"


Публикации


Езици

английски език; руски език

Допълнителна Информация

Ивайло Станев е организатор и координатор на кръжока по астрономия към катедра "Астрономия".


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164