Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

доц. д-р Петко Любенов Недялков

Адрес: В53 Физически Факултет

бул. "Джеймс Баучър" 5

София 1164

Тел: 81-61-337

e-mail: japet at phys.uni-sofia.bg


Титуляр на курсове през 2017/2018:

Звездна Астрономия

Вътрешен строеж и еволюция на звездите

Звезди с висока светимост

Фотометрични изследвания на галактики

Млечният път

Галактиката Андромеда

Приложение на статистическите методи в астрономята

Галактична Астрономия


Области на интерес

Звездни населения в близки галактики, звезди с висока светимост, нови

Газова и прахова съставяща на галактичните дискове; екстинкция

Радиоизлъчване на неутралния атомен водород и въглеродния окис

Рентгенови източници

Кълбовидни купове


Професионален опит

2011 г. - 2015 г.     ръководител на катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

2005 г. - до сега       доцент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

1998 г. - 2005 г.       главен асистент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

1994 г. - 1998 г.       физик и хоноруван асистент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

1988 г. - 1994 г.       физик, Народна Астрономическа Обсерватория, Кърджали


Образование

1996 г. - 1998 г.       докторантура по Астрономия, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

1983 г. - 1988 г.       магистър по Астрономия, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"


Публикации


Езици

английски език; руски език


Допълнителна Информация/Награди/Конференции

Член на Международния Астрономически Съюз (МАС)

2002 г. - Грант на INAF (Instituto Nazionale di Astorfisica, Italia)

2001 г. - Грант на Max-Planck Gesellschaft, Germany

2000 г. - Грант на Volkswagen (Aktz. 940.4-326), Germany


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164