Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

20.06.2016 Информация за изцяло актуализираните и осъвременени бакалавърски и магистърски

програми на катедра Астрономия

От учебната 2016/2017 г. влизат в сила обновените бакалавърски и магистърски програми на катедра Астрономия. Промените в обучението в бакалавърската специалност „Астрофизика, метеорология и геофизика”, редовна и задочна форма, касаят съдържанието на модул А: Астрофизика. В магистърската програма „Астрономия и Астрофизика”, редовно обучение, промените са не само в цялостното съдържание и протичане на обучението, но и в удължаване на продължителността му с един семестър. Обновяването на програмите бе реализирано с цел актуализиране и осъвременяване на професионалното обучение по астрономия и астрофизика.

Актуалните учебни планове могат да бъдат намерени в раздел „Обучение” на сайта на катедра Астрономия. Скоро информацията ще бъде допълнена и с подробно описаните учебни програми на отделните курсове.

*За контакти: evgeni[at]phys.uni-sofia.bg


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164