Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

!Актуалният учебен план на трисеместриалната магистърската програма за 2017/2018 можете да изтеглите оттук (pdf формат)

Магистърска програма "Астрономия и Астрофизика"

Катедра Астрономия към СУ „Св. Климент Охридски” е единственото място в България, което предлага цялостно обучение по астрономия. Магистърската програма по „Астрономия и астрофизика” има специализиращ характер. Тя дава задълбочени знания и практически умения, които обхващат основните направления на съвременната астрофизика и астрономия. Освен теоретичните курсове, са предвидени и практически курсове в сферите на звездната и незвездната фотометрия, спектроскопията и радиоастрономията. Информация, резултати и снимки от практиката, проведена през учебата година 2009/2010 може да намерите тук. Учебният план е либерален и съдържа множество избираеми и малък брой задължителни дисциплини.

Кандидатстването става с конкурсен изпит в края на месец септември. Обучението е с продължителност от два семестъра и стартира през зимния семестър на всяка учебна година. То предвижда усвояването на 3 задължителни дисциплини през първия семестър, които носят общо 30 кредита и 315 ч. аудиторна заетост. Избираемите дисциплини, разпределени в двата семестъра, са общо 20, от които студентът избира минимум 3 с общ хорариум не по-малко от 225 часа или 15 кредита. Обучението завършва със защита на магистърска дипломна работа, като на студентите се предлага богат избор от разнообразни теми. Изборът на темата трябва да се осъществи най-късно в края на първия семестър, а подготовката на магистърска дипломна работа се осигурява паралелно с аудиторното обучение през втория семестър. Дипломната работа носи 15 кредита с еквивалентен хорариум от 225 ч. през втория семестър. Първата държавна сесия за защита е непосредствено след края на втория семестър - през месец юли.

Програмата дава възможност на завършилите магистри да работят като научни работници в научно-изследователски институти и астрономически обсерватории. Всички завършили имат необходимата основа да се насочат и към преподавателска дейност в университети. Специалисти астрономи се търсят в чужбина, където вече са се реализирали значителен брой възпитаници на катедра Астрономия при Физическия фаултет на СУ.

По програмата могат да се обучават лица, които имат придобита образователно-квалификационната степен: (1) бакалавър по една от следните специалности: „астрофизика, метеорология и геофизика”; „физика”; „физика и математика” или „химия и физика” или (2) магистър по една от следните специалности: „метеорология”, „геофизика”, „космически изследвания”, „оптика и спектроскопия”, „теоретична и математическа физика”, „физика”; „физика на плазмата”; „физика на ядрото и елементарините частици” или „математика”. На студентите, които не са слушали избираемите курсове по астрофизика и астрономия от бакалавърската степен по специалността: „Астрофизика, метеорология и геофизика”, тези курсове се препоръчват приоритетно като избираеми в магистърската степен.

*Ръководител на програмата - доц. Тодор Велчев: eirene[at]phys.uni-sofia.bg


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164